Bulgarian Elementary School "Vassil Aprilov" Dallas

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Home Родителски съвет

Родителски съвет

Е-поща Печат PDF

На 27.09.2015 г., на разширено заседание, включващо родители, училищния ръководител и представител на БАКЦ "Българе" бе избран  родителски съвет в състав:

 

Иван Димитров – председател;

Галя Пчеларова  – член/секретар;

Димитър Достинов – член

Константин Савов – член

Стефка Стоянова – член

Биляна Стоименова – член

Николая Тодорова - член

Евгени Енчев - член

Диана Йълмаз - член

Ангел Цветков - член

Екатерина Уайт - член

Родителският съвет:

1. Осъществява контрол върху дейността на училището, включително относно законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата;

2. Обсъжда и прави предложения за решаването на текущи проблеми на училището;

3. Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални ресурси и контролира законосъобразното и целесъобразното им разходване;

4. Съдейства за реализирането на обучението и за включване на родителите при организиране на извънкласната дейност;

5. Подпомага обучението на ученици и участието им в извънкласните дейности.

Родителският съвет заседава най-малко два пъти годишно - в началото и в края на обучението за съответната учебна година, за което се отправя покана за участие до дипломатическото представителство на Република България в съответната държава.

Родителският съвет представя годишен доклад за дейността на училището по отношение на спазване на изискванията за протичане на нормален учебен процес и на извънкласните дейности, в т. ч. отчет за разходване на финансовите средства.

 

012345678

Българско училище „Васил Априлов” към БАКЦ „Българе” е включено официално в списъка на българските неделни училища в чужбина със Заповед № РД 09 – 332/27.03.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката на Р България.